Skip to content

ÚS: Náhrada nákladů za péči o nesoběstačnou poškozenou osobu (22.12.2014)

By US Porušení zdraví způsobené pochybením při poskytování zdravotní péče je zásahem do tělesné integrity člověka a tudíž do jeho práva na nedotknutelnost osoby chráněného čl. 7 odst. 1 Listiny. Součástí tohoto práva je také právo na plné odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví v podobě náhrady nemajetkové i majetkové újmy, která zahrnuje jakožto samostatný nárok i náhradu nákladů spojených s péčí o nesoběstačnou poškozenou osobu a její domácnost po ukončení léčby. V případě, že tuto péči poskytuje osoba blízká, je při výpočtu výše nákladů nutné respektovat judikaturu Nejvyššího soudu a vycházet z částky, kterou by poškozená osoba zaplatila za odborné pečovatelské služby.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2930/13, ze dne 11. 11. 2014

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství