Skip to content

ÚS: Náhrada za užívání veřejného prostranství (22.12.2014)

By US 1. Dle judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu pokud dochází k omezení ústavně zaručeného vlastnického práva k nemovitému majetku tím, že nemovitost je užívána jako veřejné prostranství, přísluší jeho vlastníku náhrada ze strany obce, a není-li poskytnuta, lze ji po obci vymáhat jakožto nárok z titulu bezdůvodného obohacení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 872/2003, 33 Odo 1253/2005, 28 Cdo 3382/2010 a nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3735/11 nebo I. ÚS 1607/11).

2. Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti (např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1589/07). Námitka uplatněná vlastníkem pozemku před obecnými soudy, že pozemek je veřejným prostranstvím a z toho titulu mu přísluší náhrada za jeho veřejné užívání, je námitkou zásadní a je nezbytné, aby se s ní obecné soudy přesvědčivě vypořádaly.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 3624/13, ze dne 19. 11. 2014

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství