Skip to content

Tomáš Kindl: Legislativní vývoj zákazu kouření v restauracích po česku

By Občasný blogger

Zákazem kouření v restauracích a barech se zákonodárci zabývají již více než 25 let. V masmédiích se o zákazu kouření mluví takřka každé dva až tři týdny, ale není návrh jako návrh. Tento příspěvek stručně mapuje vývoj české legislativy a podrobněji popisuje aktuální dění v letošním roce. Jeho cílem je v časovém kontextu ukázat, jak byly jednotlivé návrhy koncipovány a jak nakonec dopadly.

1. 7. 1989 V účinnost vstoupil zákaz kouření v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které jsou vyhrazené pro kuřáky; tam, kde nebyla stavebně oddělená jídelna pro kuřáky, zakazovalo se kouřit v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří. Úprava platila do 31. 12. 2005.[1]

24. 1. 1995 Poslanec Emil Jaroš (ODS) předložil návrh zákona, který oproti stávající úpravě z 1. 7. 1989 specifikoval dobu určenou pro podávání jídel: snídaně 7–9 hod., obědy 11–14 hod., večeře 17–19 hod. Dne 19. 4. 1995 Poslanecká sněmovna návrh schválila s pozměňovacím návrhem, který tuto změnu vypouštěl a zachovával stávající stav. Návrh zákona vetoval prezident republiky Václav Havel a následně jej Poslanecká sněmovna zamítla.[2]


27. 9. 2001 Vláda předložila návrh zákona zakazujícího kouření v zařízeních veřejného stravování, kde se připravují tepelně upravené pokrmy k přímé spotřebě, pokud tato zařízení nemají v uzavřených prostorech určených ke konzumaci pokrmů alespoň 40 % kapacity vyhrazeno pro nekuřáky. Dne 23. 10. 2001 byl návrh vrácen vládě k dopracování.[3]


19. 3. 2003 Vláda předložila návrh zákona zakazujícího kouření v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské živnosti, pokud tato zařízení nemají prostory vyhrazené pro kuřáky a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Přijata byla mírně pozměněná verze (s povinností označit „Prostor vyhrazený pro kouření“) účinná od 1. 1. 2006. Pozměňovací návrhy poslance Josefa Janečka (KDU-ČSL) na zákaz kouření na všech pracovištích, eventuálně na všech vnitřních pracovištích, nebyly přijaty.[4]


16. 6. 2003 Česká republika podepsala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Smluvní strany úmluvy se zavázaly přijmout účinná opatření poskytující ochranu před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst a podle potřeby na dalších veřejných místech.[5]


23. 3. 2005 Skupina poslanců (Josef Janeček a další) předložila návrh zákona zakazujícího kouření na všech pracovištích. Dne 7. 2. 2006 byl návrh vrácen předkladatelům k dopracování.[6]


23. 6. 2005 Ratifikace Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku v Senátu neprošla o jeden hlas především kvůli většině senátorů ODS.[7]


20. 10. 2005 Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Jaromír Talíř, Vladimír Říha) předložila návrh zákona zakazujícího kouření na všech pracovištích, kde se zpracovávají, prodávají nebo podávají potraviny, pokrmy či nápoje. Dne 8. 3. 2006 proběhlo prvé čtení. Projednávání však bylo bez výsledku ukončeno s koncem volebního období dne 15. 6. 2006.[8]


1. 1. 2006 V účinnost vstoupil zákaz kouření v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Prakticky to znamenalo, že prostorem vyhrazeným pro kouření byly téměř celé provozovny a zákaz kouření byl pouze formální. Došlo tak ke zrušení zákazu kouření v době podávání snídaní, obědů a večeří. Úprava platila do 30. 6. 2010.[9]


7. 2. 2007 Skupina poslanců (Boris Šťastný, Olga Zubová, Jiří Carbol) předložila návrh zákona zakazujícího kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Dne 10. 6. 2009 Poslanecká sněmovna návrh schválila ve znění pozměňovacího návrhu poslance Zdeňka Lhoty (ODS).[10]


6. 7. 2007 Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku přijala Pokyny k ochraně před expozicí tabákovému kouři. Jejich první zásada uvádí: „Účinná opatření k zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři […]vyžadují úplný zákaz kouření a tabákového kouře v určitém prostoru nebo prostředí a vytvoření nekuřáckého prostředí. Neexistuje bezpečná hladina expozice tabákovému kouři a pojmy, jako například prahová hodnota toxicity nepřímého kouře, by měly být odmítnuty, neboť jsou v rozporu s vědeckými důkazy. Jiná řešení než nekuřácké prostředí, včetně větrání, filtrace vzduchu a použití prostor vyhrazených pro kuřáky (se zvláštním větracím systémem či bez něj), se opakovaně ukázala jako neúčinná a existují nezvratné důkazy, vědecké i jiné, o tom, že technická řešení před expozicí tabákovému kouři nechrání.“[11]


10. 6. 2009 Poslanecká sněmovna schválila zrušení stávajícího zákazu kouření v restauracích. Provozovatelé nadále mají pouze povinnost označit, zda je jejich provozovna nekuřácká, kuřácká, nebo se stavebně oddělenými prostory. Prakticky však není rozdíl mezi provozovnami kuřáckými a se stavebně oddělenými prostory. Mezi dalšími variantami, o kterých se vůbec nehlasovalo, byla předkladateli původně navrhovaná povinnost stavebně oddělených prostor, poslancem Borisem Šťastným (ODS) navržený úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti či výborem pro zdravotnictví navržený zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených, ve kterých není poskytována obsluha a podávány pokrmy a nápoje.[12]


1. 7. 2010 V účinnost vstoupilo zrušení zákazu kouření v restauracích a zavedení povinnosti provozovny označit, jak schválila Poslanecká sněmovna 10. 6. 2009. Tato úprava platí dodnes.[13]


31. 5. 2011 Poslanec Boris Šťastný (ODS) slibuje předložení návrhu úplného zákazu kouření v restauracích. Účinnost měla nastat 1. 1. 2014. Poslanec Šťastný předložení návrhu sliboval opakovaně až do konce svého mandátu 28. 8. 2013, ale nikdy takový návrh nepředložil.[14]


24. 8. 2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vyjádřil podporu pro úplný zákaz kouření v restauracích a uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví návrh spolu s poslancem Šťastným připravují. Výsledkem však bylo pouze zaslání návrhu do vnějšího připomínkového řízení 22. 4. 2013. Návrh nebyl projednán vládou, natož skutečně předložen do Poslanecké sněmovny.[15]


1. 6. 2012 Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, k žádným prováděcím změnám právního řádu ale nedošlo.[16]


14. 3. 2013 Česká republika je jediným státem Evropské unie, kde se může kouřit v restauracích zcela bez omezení.[17]


22. 4. 2013 Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zakazující kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Tím však jeho legislativní cesta skončila.[18]


18. 7. 2014 Skupina 35 poslanců hnutí ANO (Radek Vondráček a další) předložila návrh zákona, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování. Šíře zákazu je identická s tím, co již čtvrtým rokem slibuje navrhnout Ministerstvo zdravotnictví. Předkladatel navrhl režim vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy v řádu měsíců.[19]


25. 8. 2014 Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Svatoplukem Němečkem (ČSSD) vyjádřilo nesouhlas s poslaneckým návrhem ze dne 18. 7. 2014, ačkoli o něj údajně samo dlouhodobě usiluje. Přednost dává svému návrhu, který slibuje předložit do konce roku k projednání vládě a který by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2016.[20]


27. 8. 2014 Vláda nepřijala Ministerstvem zdravotnictví navržené nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu ze dne 18. 7. 2014. Následně nepřijala ani neutrální stanovisko. K přijetí souhlasného stanoviska chyběl jeden hlas. Vláda tedy k návrhu nezaujala stanovisko a platí fikce pozitivního stanoviska vlády.[21]


16. 9. 2014 Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 17. schůze Poslanecké sněmovny. K projednávání však nezbyl čas.[22]


24. 10. 2014 Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 se na dvacet minut dostal k projednávání na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanecké kluby ČSSD a KSČM vetovaly možnost vyslovení souhlasu již v prvém čtení. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas, projednávání bylo přerušeno.[23]


27. 11. 2014 Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh, který oproti předchozím verzím zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb omezuje výjimkou pro provozovny, kde se podávají balené potraviny nebo nápoje. Druhý den ministerstvo návrh stáhlo s tím, že bude dopracován.[24]


2. 12. 2014 Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas.[25]


11. 12. 2014 Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) prohlašuje, že zákaz kouření v restauracích a barech bude úplný, výjimku zveřejněnou dne 27. 11. 2014 ministerstvo navrhovat nebude.[26]Česká i zahraniční historie ukázala, že nejrůznější výjimky ze zákazu kouření se v praxi stávají pravidlem a bývají zneužívány k širokému obcházení zákona. Jeho účel – ochrana zdraví hostů i zaměstnanců restaurací a barů – tak nadále zůstává nenaplněn. Jedinou skutečně účinnou a přitom legislativně banální cestou je úplný zákaz kouření přinejmenším ve vnitřních prostorách. Bude zajímavé sledovat, jaké zájmy v české legislativě nakonec převáží.


K tématu tabákové legislativy více viz blog Tabák a právo.


[1] Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

[2] Sněmovní tisk 1449, 1. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=1&T=1449).

[3] Sněmovní tisk 1072, 3. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=1072).

[4] Sněmovní tisk 265, 3. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=265); 468. hlasování Poslanecké sněmovny na 45. schůzi, 29. 6. 2005; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zákaz kouření na všech pracovištích (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=39551&l=cz); 469. hlasování Poslanecké sněmovny na 45. schůzi, 29. 6. 2005; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zákaz kouření na všech vnitřních pracovištích (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=39552&l=cz).

[5] Seznam smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/).

[6] Sněmovní tisk 932, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=932); 376. hlasování Poslanecké sněmovny na 53. schůzi, 7. 2. 2006; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval proti zákazu kouření (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=42433).

[7] Sněmovní tisk 920, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=920&O=4).

[8] Sněmovní tisk 1178, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=1178).

[9] Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

[10] Sněmovní tisk 142, 5. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=142).

[11] Guidelines on the protection from exposure to tobacco smoke (http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/en/); české znění obsahuje příloha doporučení Rady ze dne 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H1205%2801%29&from=EN).

[12] 138. hlasování Poslanecké sněmovny na 59. schůzi, 10. 6. 2009; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zrušení zákazu kouření (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=49950).

[13] Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[14] Článek ze dne 31. 5. 2011, Týblová, Martina: Zákaz kouření v českých restauracích? Od roku 2014! (http://www.nasepenize.cz/zakaz-koureni-v-ceskych-restauracich-od-roku-2014-9130).

[15] Článek z 24. 8. 2011, Novotný, Jiří: Ministr Heger chce úplně zakázat kouření v restauracích (http://www.novinky.cz/domaci/242625-ministr-heger-chce-uplne-zakazat-koureni-v-restauracich.html).

[16] Sněmovní tisk 421, 6. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=421).

[17] Zpráva Komise o implementaci doporučení Rady ze dne 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-free_implementation_report_en.pdf).

[18] Databáze KPL, PID KORN96WGEJXU (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN96WGEJXU).

[19] Sněmovní tisk 272, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=272).

[20] Databáze KPL, PID RACK9MJH3YLZ (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9MJH3YLZ).

[21] Článek ze dne 27. 8. 2014, Lang, Václav: Návrh na úplný zákaz kouření v restauracích těsně neprošel (http://www.novinky.cz/domaci/346126-navrh-na-uplny-zakaz-koureni-v-restauracich-tesne-neprosel.html); článek ze dne 27. 8. 2014, Kopecký, Josef: O jediný hlas se vláda neshodla na zákazu kouření v restauracích (http://zpravy.idnes.cz/o-jediny-hlas-se-vlada-neshodla-na-podpore-zakonu-koureni-pe7-/domaci.aspx?c=A140827_180945_domaci_kop).

[22] Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=17).

[23] Prvé čtení podle § 90 odst. 2, stenoprotokol PSP ze dne 24. 10. 2014 (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019126.htm).

[24] Databáze KPL, PID KORN9R6LZ9D7 (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9R6LZ9D7).

[25] Schválený pořad a stav projednávání 23. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=23).

[26] Interpelace poslance Igora Nykla (ANO) na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), stenoprotokol PSP ze dne 11. 12. 2014 (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023270.htm).

Zdroj: Jiné právo