Skip to content

ÚS: Pořádková pokuta za výroky proti policii na Facebooku (19.12.2014)

By US Analytická právní věta

Povaha sociální sítě Facebook není jednoznačně soukromá či veřejná, neboť záleží na každém uživateli, jakou míru ochrany soukromí na svém profilu zvolí. Rozhodnou-li se orgány činné v trestním řízení zjišťovat z facebookového profilu informace soukromé povahy, musí jejich postupy dodržovat rámec stanovený právními předpisy a respektovat obecné principy, na nichž je založena činnost státních orgánů, zejména v maximální možné míře šetřit ústavně zaručená práva a svobody dotčených osob.

Pokud musí orgány činné v trestním řízení v rámci postupu před zahájením trestního stíhání za účelem odhalení trestné činnosti a spravedlivého potrestání pachatelů v nezbytné míře přistoupit k určitému omezení základních práv a svobod účastníků řízení (vč. odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu), je jejich povinností postupovat striktně v souladu s trestním řádem a v jeho mantinelech. Za situace, kdy tomu tak není, nelze takto získané informace přičítat k tíži dotčené osoby.

PRÁVNÍ VĚTY

I. Povaha sociální sítě Facebook není jednoznačně soukromá či veřejná. Vždy záleží na konkrétních uživatelích, jakým způsobem si míru soukromí na svém profilu, případně přímo u jednotlivých příspěvků, nastaví. Prostřednictvím této sítě může uživatel komunikovat pouze s jediným dalším uživatelem, a to aniž by tuto komunikaci mohli vidět, či do ní zasahovat, ostatní uživatelé. Taková komunikace by pak jistě mohla být považována za ryze soukromou, byť uskutečněnou prostřednictvím sociální sítě využívané miliardou uživatelů. Postupy aplikované orgány činnými v trestním řízení při zjišťování těchto informací proto musí dodržovat rámec stanovený právními předpisy a musí respektovat obecné principy, na nichž je založena činnost státních orgánů, zejména v maximální možné míře šetřit ústavně zaručená práva a svobody dotčených osob. Pokud orgány činné v trestním řízení v rámci postupu před zahájením trestního stíhání za účelem odhalení trestné činnosti a spravedlivého potrestání pachatelů musí v nezbytně nutné míře přistoupit k určitému omezení základních lidských práv a svobod účastníků řízení (např. vazba, domovní prohlídka, odposlech a záznam telekomunikačního provozu), je jejich povinností postupovat striktně v souladu s trestním řádem a v jeho mantinelech, za maximálního šetření těchto práv. Za situace, kdy tomu tak není, nelze takto získané informace přičítat k tíži stěžovatele, jako tomu bylo v projednávaném případě.

II. Účelem uložení pořádkové pokuty je zajištění nerušeného a důstojného průběhu procesních úkonů trestního řízení a uposlechnutí příkazů daných podle trestního řádu. Uložení pořádkové pokuty stěžovateli by bylo namístě, pokud by se tento choval k policejnímu orgánu urážlivě v rámci trestního řízení, tedy např. v rámci podání vysvětlení nebo výslechu obviněného.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 3844/13 ze dne 30. 10. 2014

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství