Skip to content

Limity využití posouzení podmínek účasti po provedení hodnocení nabídek v zadávacím řízení

Smyslem tohoto článku je seznámit čtenáře s limity praktické aplikace pravidla dle ustanovení § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které zadavatelům v určitých případech umožňuje provést hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (dále také „obrácený postup“). Toto pravidlo je v souladu s cíli modernizace předpisů o zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni výrazem snahy zákonodárce o snížení administrativní náročnosti a zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek. Využití obráceného postupu však není zcela bez rizik pro zadavatele a tak je při volbě, zda tohoto postupu využít, vždy nutné posoudit, zda je obrácený postup vhodný jak s ohledem na využitý druh zadávacího řízení, tak s ohledem na znění zadávacích podmínek a dalších okolností zadávacího řízení.

Zdroj: ePrávo