Skip to content

Tichá společnost

Účelem tohoto příspěvku je provedení historického vývoje právní úpravy tichého společenství jakožto smluvního vztahu mezi podnikatelem a třetí osobou, poukázat na shodné rysy napříč staletími a zaměřit se na rozdíly, které přinesly jednotlivé právní předpisy a akcentem na aktuální právní úpravu v občanském zákoníku s nezbytnými souvislostmi v zákoně o obchodních korporacích. Ve stati nejsou řešeny všechny problematické aspekty, s nimiž se lze v praxi setkat, neboť jejich výklad by přesahoval obvyklý rozsah textu. Jedná se např. o důsledky přerušení podnikání podnikatele v postavení příjemce vkladu, vymezení pojmu „vyplatit“ podíl na zisku (bezesporu lze sjednat i nepeněžité plnění) a zejména o otázku vlivu prodeje obchodního závodu či přeměny obchodní společnosti jak v postavení příjemce, tak i poskytovatele vkladu na další trvání smlouvy. Současně je upozorněno na judikaturu a přechodná ustanovení občanského zákoníku.

Zdroj: ePrávo