Skip to content

ÚS: Povinnost náležitého odůvodnění rozhodnutí (29.05.2015)

By US Z rozhodnutí o nároku na přiznání přiměřeného zadostiučinění podle § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 160/2006 Sb., musí být zřejmé, jak byly hodnoceny konkrétní okolnosti případu, a to bez ohledu na formu přiznaného zadostiučinění (morální satisfakce či finanční kompenzace). Závěr o tom, že morální satisfakce (konstatování porušení práva, event. omluva) představuje ekvivalentní náhradu vzniklé nehmotné újmy, musí být založen na reflexi judikaturních pravidel nejvyšších soudů pro přiznávání této formy přiměřeného zadostiučinění.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 197/15, ze dne 23. 4. 2015

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství