Skip to content

Možnost sjednání smluvní pokuty v přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě při překročení dodací lhůty

Institut smluvní pokuty je vítaným a kontrahenty s oblibou užívaným způsobem utvrzení závazků, a to nejen v tuzemském právním prostředí. Zásada pacta sunt servadna je uhelným kamenem soukromého práva a tvoří jeho základ již od prapočátků historie lidstva. Svoji neoddiskutovatelnou roli tak logicky hraje i v mezinárodních vztazích z přepravních smluv řídících se Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „CMR“). Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit možnosti platného sjednání smluvní pokuty ve vztazích, na něž se aplikují ustanovení CMR, a to především, pokud jde o porušení smluvních podmínek ze strany dopravce překročením sjednané lhůty dodání zboží.

Zdroj: ePrávo