Skip to content

Pověření dalšího zástupce zaměstnancem jako zákonným zástupcem právnické osoby

Podle ustanovení § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), právnickou osobou zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo. Aplikace tohoto ustanovení OZ, byť částečně modifikuje ustanovení § 20 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., nečiní větších problémů. Třetí osoba jednající se zaměstnancem právnické osoby jako jejím zákonným zástupcem (dále jen „Zastupující zaměstnanec“) nemusí znát vnitřní předpisy této právnické osoby, rozhodující je charakter konkrétního pracovního zařazení Zastupujícího zaměstnance. Pokud je právnická osoba podnikatelem, je nutné z hlediska jejího zastoupení zaměstnancem aplikovat ustanovení § 430 a násl. OZ.

Zdroj: ePrávo