Skip to content

Obrana proti krácení dotace: nikoliv každé porušení příslušné povinnosti je zároveň neoprávněné použití prostředků a jako takové musí být vráceno zpět do veřejného rozpočtu

Ve své praxi se často setkávám s případy, kdy orgány finanční správy vydají platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně a to často i pro zcela malicherná či nedůležitá porušení dotačních pravidel, které zjevně nemají žádný vliv a žádnou vazbu na účel a cíle poskytnuté dotace, popřípadě na správnost použití finančních prostředků státu. V případě těchto formálních vad pak orgány finanční správy často vyměřují odvody za porušení rozpočtové kázně v jednotkách procent z poskytnuté dotace, přičemž lze se setkat i s případy, kdy jsou vyměřeny odvody ve výši setin procenta.

Zdroj: ePrávo