Skip to content

Výpověď při neodstranění neuspokojivých pracovních výsledků aneb kolik času má zaměstnanec na napravení svých chyb?

Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 3795/2017, ze dne 19. 9. 2018, řešil otázku, za jakých podmínek může zaměstnavatel přistoupit k podání výpovědi z důvodu neodstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnancem (výpovědní důvod dle § 52 písm. f) zákoníku práce). Konkrétněji, za jakých podmínek lze lhůtu pro odstranění vytýkaných nedostatků považovat za přiměřenou a zda lze pracovní poměr ukončit výpovědí dle § 52 písm. f) zákoníku práce i před uplynutím lhůty stanovené ve výzvě k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Zdroj: ePrávo