Skip to content

Stručně k zakročovací povinnosti zaměstnance

Dle § 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník práce“) je zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (škodě), nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. V případě, že hrozí škoda či nemajetková újma je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. Zakročovací povinnost je zakotvena v odst. 2 téhož ustanovení, když je zaměstnanec povinen zakročit, je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákrok (nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, případně pokud tím vystaví vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké) učinit.

Zdroj: ePrávo