Skip to content

Pachty, které lze považovat za koncesi podle ZZVZ

S uzavíráním pachtů se zadavatelé uvedení v ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve své praxi ve větší či menší míře setkávají. Identifikování pachtu, který má být uzavřen mezi zadavatelem, jako propachtovatelem, a další osobou, jako pachtýřem, nicméně nemusí být pokaždé zcela jednoduché. Cílem tohoto textu je představení pachtovních vztahů z praxe zadavatelů, na které budou kromě pravidel uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dopadat rovněž i pravidla pro uzavírání koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby uvedená v ZZVZ.

Zdroj: ePrávo