Skip to content

Otázka uveřejňování skutečně uhrazené ceny ve vztahu k zákonu o registru smluv a zákonu o zadávání veřejných zakázek

Není dnes již žádným tajemstvím, že v rámci antikorupčního tažení celou společností i českým právním řádem spatřil světlo světa i zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který dne 1. 7. 2016 s výjimkou ustanovení § 6 a § 7 nabyl účinnosti (dále jen „ZRS“). Smyslem a účelem ZRS bylo především usnadnit kontrolu nakládání s veřejnými prostředky prostřednictvím uveřejňování smluv a objednávek nad 50.000 Kč bez DPH vybranými subjekty nakládajícími s těmito prostředky (dále jen „smlouvy“).

Zdroj: ePrávo