Skip to content

Pasivní legitimace odpůrce při podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Rozhodnutím z června letošního roku, č.j. 1 As 454/2017-94, vyřešil Nejvyšší správní soud otázku, který subjekt je odpůrcem návrhu dle ustanovení § 101a soudního řádu správního na zrušení opatření obecné povahy. S ohledem na skutečnost, že tato otázka byla v historii několikrát řešena Nejvyšším správním soudem, avšak tento několikrát dospěl k odlišným závěrům, zabýval se touto otázkou rozšířený senát tohoto soudu. Ve svém rozhodnutí rozšířený senát dospěl k závěru, že pokud je opatření obecné povahy vydáno orgánem obce nebo kraje v přenesené působnosti (při výkonu státní správy), je odpůrcem v řízení o návrhu na zrušení tohoto opatření ve smyslu ustanovení § 101a odst. 3 soudního řádu správního tento orgán obce a nikoliv samotná obec.

Zdroj: ePrávo